Yunanistan işçi sınıfı yalnız değildir! | Türkiye sınıfı sendikacılığının temsilcilerinden dayanışma mesajı

Yunanistan işçilerinin sendikal örgütü PAME‘nin çağırısı üzerine Yunanistan işçi ve emekçileri, 17-18 Mayıs’ta grev ve eylemler yapıyor. Sendikamız Sosyal-İş, Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş, ortak bir açıklama yayımlayarak Yunanistan işçi sınıfı ve PAME’yle dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

Açıklamanın tam metnini aşağıda ilgilerinize sunuyoruz:

«17 Mayıs Grevi ve 18 Mayıs’ta Tüm Yunanistan’da Yapılacak Eylem ve Yürüyüşlerle Dayanışma Açıklaması

Değerli yoldaşlar,

Türkiye sınıf sendikacılığının temsilcileri olan – Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş – sendikaları olarak, Yunanistan’ın sınıf temelli ve devrimci gücü olan PAME’ye, 17 Mayıs’ta yapılacak grev ve 18 Mayıs’ta Yunanistan genelinde yapılacak eylem ve yürüyüşlerle ilgili olarak dayanışma dileklerimizi iletmek isteriz.

Bugünün Dünyasında, emperyalizm ve kapitalizm, farklı ülkelerin işçi sınıfları ve halk kesimlerine saldırmaktadır. Birçok aracın yanı sıra bu saldırı IMF, DB gibi ekonomik kuruluşlar aracılığıyla yürütülmekte; işçi sınıfına daha fazla sömürüden başka hiçbir şey getirmemektedir. Şüphesiz bu kapsamlı saldırıda emperyalistlerle işbirliği içinde olan hükümetler de kritik bir rol oynamaktadır. Yunanistan’da SYRIZA hükümeti, bu sürecin somut bir örneğidir.

SYRIZA-Sermaye-AB, 4. Memorandum ile Yunanistan’da sözde bir “adil kalkınma” politikası uygulanacağını iddia ediyor. Önceki deneyimlerden hareketle rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu iddia, hükümetin bir başka kandırmacasından ibarettir. Yeni düzenlemeler, hiç şüphe yok ki, kapitalistlerin çıkarına bir büyüme ve kalkınma getirirken, işçi sınıfının payına daha çok yıkım düşecektir.

Bu anlaşma ile Sermaye, Avrupa Birliği ve onların işbirlikçisi olan SYRIZA şunları yapmaya çalışacaktır:

 • İşkolu düzeyindeki Toplu Sözleşmelerin yok edilmesi,
 • Toplu işten çıkarmaların önünün açılması ve lokavtın yasal hale getirilmesi,
 • Yeni vergiler konulması,
 • Emekli aylıklarından yeni kesintilere gidilmesi vb.

Türkiye’nin sınıf temelli sendikal hareketi olarak Yunanistan işçi sınıfına güçlü dayanışma duygularımızı iletmek isteriz. Çok iyi biliyoruz ki, Yunanistan’daki yoldaşlarımızın yürüttüğü mücadele, aynı zamanda kapitalistlerin en istikrarlı müttefikleri olan sarı sendikalara da karşı yürütülen bir mücadeledir.

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması.»

(kaynak: Sosyal-İş)

Herkes Greve! | Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi, 17 Mayıs 2017’de Genel Grev

Sözde ‘sol’ partisi SİRİZA ile ulusalcı ANEL’den oluşan hükümet koalisyonun 17 Mayıs 2017’de mecliste tartışmaya açacağı önlemlere karşı, Yunanistan çapında genel grev ve Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME)’nin onlarca şehirde grev toplantıları ve mitingleri gerçekleşecek. Önlemlerin oylanacağı gün, 18 Mayıs’ta, tüm ülkede PAME’nin protesto mitingleri gerçekleşecek.

SİRİZA-ANEL koalisyon hükümeti, bu önlemleri, 3. memorandumun ikinci değerlendirilmesi için AB ve IMF emperyalist birlikleri ile yaptığı pazarlıklar sonucunda meclise taşıyor. Sonuca bakıldığında hükümetin, bu pazarlığı halkı düşünerek değil kapitalist krizden çıkış sürecini sermaye yararına hızlandırmak için yerli tekelleri düşünerek kreditörlerle yaptığı anlaşılıyor.

Hükümetin yeni halk-düşmanı önlemleri saldırıyı daha ileri tırmandırıyor, sermaye gruplarınadaha ayrıcalıklı şart ve ön koşullar tanırken (piyasanın serbestleşmesini ve özelleştirmelerin hızlandırılmasını öngören yeni önlemler gibi) çökertilmiş halk ailelerinin sırtına yeni yükler taşıyor.

Özet olarak yeni önlemlerin öngördükleri şunlardır:

 • Yılda iki emeklilik maaşı kadar kayba yol açan emeklilik maaşı kesintileri.
 • Vergiye tabi olmayan gelirin aşağıya çekilmesiyle, düşük gelirliler için bile dolaysız vergilerde artış. Örneğin, 615 Avro maaş alan ve bugün dolaysız vergi ödemeyen bir ücretlinin, 300 Avro, yani neredeyse yarım maaş kadar yıllık vergi ödemesi öngörülüyor.
 • Kamusal sağlık harcamalarında yeni kısıtlamalar.
 • Çeşitli sosyal ödeneklerde (işsizlik, ısınma) yeni kesintiler.
 • Ayrıca, özelleştirmelerde artış, büyük sermaye gruplarınatoplu işçi çıkarmanın tamamen serbest bırakılması, grev ilanında yeni engellerin yasallaşması, 2011 yılından sonra toplu sözleşmelerle ilgili oylanan tüm kanunların dondurulması, toplu sözleşmelerin imzalanmasında yeni engellerin yaratılması, grev hakkının sınırlandırılması, grev kırıcılığı (‘lock out’) yapan işverenin meşrulaşması, ticaretin AVM ve süpermarket zincirlerinde yoğunlaşmasını amaçlayan, esnaf çalışanları ve küçük tüccarlar üstüne ağır sonuçlar doğuran Pazar iş tatilinin kaldırılması gibi, sermayeyi destekleyici önlemler arasında yer alıyor.

Bu önlemler, geçmişteki Yeni Demokrasi – PASOK hükümetile şimdiki SİRİZA-ANEL hükümetinin politikaları sayesinde birçok ücretli ve serbest çalışanın durumunun kötüleştiği bir dönemde yoğun biçimde hayata geçirilecek.

2016 yılında nüfusun yaklaşık %45’i standart yoksulluk sınırının altında yaşamaktaydı.

PAME, halkı, yeni anlaşmaya karşı sürekli tekellerin karları uğruna kurban giden ihtiyaçları ekseninde militanca direnmeye çağırıyor. SİRİZA-ANEL hükümetiyle egemen sınıf, AB ve IMF’nin gerçekleştirdiği saldırıya karşı 17 Mayıs greviyle başlayarak halkı kendi karşı-saldırısını kararlı biçimde örgütlemeye, kriz döneminde uğradığı kayıpları derhal geri talep etmeye çağırıyor.

17 Mayıs grevine ve diğer eylemlere kitlesel katılarak ve iş yerlerinde örgütlenerek işçilerin haykırması gereken şudur:

21. yüzyılın köleleri olmayacağız!

PAME’den Türkiye Sendikalarına, İşçi Sınıfına Dostluk ve İşbirliği Çağrısı

Türkiye’deki Meslektaşlar ve Yoldaşlar!

Yüzlerce sendikanın sesi olan PAME “Tüm İşçilerin Militan Cephesi” ülkemizde İşçi Sınıfının çıkarları için ve halk karşıtı politikalara karşı mücadele eder, Türk hükümetinin halk karşıtı politikalara ve işçilere uyguladığı baskı ve şidetti kınıyoruz.

PAME Türkiye’deki işçi ve halk mücadelesini uluslararası dayanışma ruhu ile destekliyor ve bölgemizdeki gelişmeler hakkında bazı düşünceleri temelde sizinle paylaşmak ve tartışmak istiyor.

Bölgemizde gelişen koşullar tehlikeli ve endişe vericidir.

Suriye, Irak ve Libya’daki savaşlar devam ediyor ve kurbanları milyonlarca işçi, kadın, yaşlı ve çocuklar oluyor.

Yüzbinlerce insan savaşın zulümden kaçarak yeni bir yaşam için göç etmek zorunda kalıyor.

Gerici İŞİD gibi örgütler, azgın savaşın bir parçası olarak yaptığı onlarca saldırıda masum işçiler kurban olmuştur. PAME Türkiye ve diğer halklara desteğini bu hususta dile getirmiştir.

Deneyimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla, oluşan bu durumun arkasında emperyalist savaşların ve müdahalelerin aslında tekellerin ve Devletler arasındaki rekabetin yükselişi, Doğalgaz, petrol, enerji boru hatları, piyasaların paylaşımı ve kontrolünü almak için oynanan bir oyunudur. ABD, NATO ve AB ülkelerinin bölgemizdeki savaşlarda başrolde oynayıp, halkların çıkarlarını ihlal ettiğini gösteriyor.

Değerli meslektaşlar endişe içindeyiz.

Oluşan bu rekabet ortamında, Yunanistan’ın ve Türkiye’nin Burjuva sınıfları arasında keskinleşen çelişkiler, kendi çıkarları için bölgedeki jeostratejik alanlarını genişletme çabasıdır.

Ege hava sahasında ve deniz alanındaki İhlaller, anlaşmalarla belirlenen adaların ve sınırların yeniden sorgulanması bizce sakıncalı ve tehlikeli olup hepimizin hasasiyetle ilgilenmesi gereken gelişmelerdir.

Her gün halkların felaketlerine neden olan Emperyalist güçler barbar sistemin kendisidir. Halkalara işsizliği, yoksulluğu ve savaşları dayatıyor.

Türkiye’deki Meslektaşlar ve Yoldaşlar!

İki ülke halkları için oluşturulan bu tehlikeli durum karşısında size çağrıda bulunuyoruz:

 • Sermayeye, sömürüye ve halk karşıtı politikalara karşı mücadelemizi koordine edelim.
 • Burjuva sınıfına ve milliyetçiliğe karşı sesimizi birlikte yükseltelim. Çünkü Yunanistan ve Türkiye işçi sınıfının paylaşamayacağı hiç bir şeyi yoktur, sadece ortak sınıf çıkarlarımız dışında bizi namlunun ağzına sürenlere karşı ortak mücadelemiz vardır.
 • Sınırları ve yapılan anlaşmaları (Lozan ve diğer anlaşmalar) sorgulayan girişimlere, açıklamalara karşı ortak mücadelemizi güçlendirelim.
 • Emperyalist güçler: NATO, AB, Burjuva sınıfı ve halklarımızı yeni maceralara sürükleyenlere karşı ortak mücadelemizi güçlendirelim.

PAME komşu ülke Türkiye’nin sendikalarına ve İşçi sınıfına dostluk ve işbirliği elini uzatıyor.

 • Milliyetçiliğin Kin Ve Nefretine Hayır, Yaşasın İki Halkın Dostluğu!
 • Sınırların Değişmesine, Ege’de Tahrik Edici Askeri Hesaplaşmalara Ve Emperyalist Savaşa Hayır!
 • Yaşasın Türkiye Ve Yunanistan İşçilerinin Uluslararası Sınıf Mücadelesinin Ortak Dayanışması!

Atina, 13 Şubat 2017

(kaynak: Sosyal-İş)

Grev Yasağına Rağmen, Grevle Kazandık | Türkiye Birleşik Metal-İş Sendikası

Bilindiği üzere Sendikamızın, işveren sendikası EMİS’e bağlı GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerinde 20 Ocak Cuma günü başlattığı grevler aynı gün Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanmıştı.

Neredeyse rutin bir uygulama haline gelen ve işçilerin grev hakkını tamamen hükümetlerin iznine bağlayan bu uygulamaya karşı sendikamız mücadeleye devam kararı aldı. Fabrikalarda pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmadı. Ardından tüm vardiyalarda mücadele fabrikaların içine taşındı.

23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede adı geçen işletmelere bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 üyemiz için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.
İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içermesi açısından da bir ilktir.

Varılan anlaşmayla üyelerimizin elde ettiği kazanımların bir bölümü şöyledir:

 • Saat ücretlerine birinci altı ay için 1,20 lira artı yüzde 7 zam yapılmıştır. Ortalama olarak yüzde 18,5 artışa tekabül etmektedir.
 • Bu oran ile birinci altı için işyerlerine göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış sağlamıştır.
 • Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar enflasyon artı bir puan artış sağlanmıştır.
 • Sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranındadır.
 • Dini Bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltilmiştir.
 • Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alınmıştır.

Bu kazanımların yanında grev yasağına karşı verilen mücadelenin elde ettiği kazanım da son derece önemlidir. Grev yasağı fiilen ortadan kaldırılmıştır.
Grev hakkına sahip çıkan üyelerimizi, onlara sonuna kadar destek olan örgütlü olduğumuz diğer işletmelerdeki üyelerimizi kutluyor, ilk günden itibaren bu mücadelede sendikamızın yanında olan emek dostlarına teşekkür ediyoruz.

Metal işçileri Birleşik Metal-İş ile tarih yazmaya devam edecek.

(kaynak: Birleşik Metal-İş)

PAME’den Türkiye’deki MSC-MEDLOG İşçileriyle Dayanışma Eylemi | Pire, 23 Eylül 2016

PAME’ye bağlı güçler, Pire Emek Merkezi Temsilcileri, deniz ve deniz taşımacılığı işçilerinin sınıf temelli sendikaları, Türkiye’deki MSC-MEDLOG işçileriyle dayanışma sergilemek için bugün (23 Eylül 2016 Cuma), Pire’de bir dayanışma eylemi gerçekleştirdiler.

Örgüt temsilcileri, Türkiye’deki MEDLOG şirketinin de üst kuruluşu olan çok uluslu Mediterranean Shipping Company (MSC)’nin Pire Limanı’ndaki merkezine giderek Türkiye’deki şirket tarafından gerçekleştirilen işten atmaları ve sendikal faaliyetlere yönelik saldırıları protesto etti. MSC-MEDLOG, geçtiğimiz haftalarda işçilerin, Dünya Sendikalar Federasyonu’na bağlı Nakliyat-İş’e üye olmalarını engellemek için 130 işçiyi işten çıkarmıştı. Ayrıca, Türkiye’deki başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal’i bahane göstererek sendikanın faaliyetlerinin engellenmesini istemişti.

MSC’ye giden örgüt temsilcileri şirketi protesto ettiler ve bu çokuluslu şirketin baş vurduğu yöntemleri kınadılar. Ayrıca Yunanistan’daki MSC çalışanlarını, Türkiye’deki meslektaşlarının koşulları konusunda bilgilendirdiler. Protesto eyleminin sonunda örgüt temsilcileri, Türkiye’deki mücadeleye yönelik desteklerini ve dayanışmalarını ifade etmek için şirketin önünde pankart ve DSF bayrakları açtılar.

(kaynak: Nakliyat-İş)

PAME’nin Dayanışma Mesajı MEDLOG İşçisiyle ve Türkiye’deki Nakliyat-İş Sendikası ile Dayanışma İçerisindeyiz

Yunanistan’daki sınıf temelli sendikal hareketi temsil eden PAME (Tüm İşçilerin Militan Cephesi), MEDLOG firmasındaki 116 işçinin işten çıkarılmasına karşı mücadele eden işçiler ve Nakliyat-İş ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirir.

MEDLOG’da gerçekleştirilen işten çıkarmalar, Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Nakliyat-İş Sendikası’nın öncülüğünde işçilerin yürüttüğü örgütlü mücadelenin önüne set çekmek ve saldırmak amacıyla yapılmaktadır. Sendikalarıyla birlikte mücadele eden işçiler, işverenin saldırılarına dinamik bir şekilde cevap vermektedirler. Son günlerde sendika, Türkiye’de, şirket şubelerinin bulunduğu birçok şehirde çeşitli eylemler örgütlemektedir.

Örgütlenen ve haklarını isteyen işçilere karşı yapılan bu zulümler, bu işten çıkarmalar, bu saldırılar bütün ülkelerde günlük olaylar haline gelmiştir. İşverenler işçilerin örgütlü sınıf mücadelesi vermelerinden korkmaktadırlar, çünkü bu yolla işçiler gerçek güçlerinin farkına varabilmektedir. İşverenin bu saldırganlığına karşı, işçi sınıfı sınıf dayanışmasıyla karşılık vermektedir.

PAME, MEDLOG Şirketi’nin yıldırma taktiklerini, işçilerin sendikal aktivitelerine karşı yarattığı engelleri şiddetle kınamaktadır. İşçilere ve Nakliyat-İş’e dayanışma duygularını ve desteklerini ifade etmektedir.

Atina, 09 Eylül 2016

(kaynak: Nakliyat-İş)